Lučke pristojbe i naknade

Na temelju članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Crikvenica, članka 54. točka 8. i 10. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (”Narodne novine” broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19) i Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (NN br. 94/07, 79/08, 114/12 i 47/13) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Crikvenica, na 19. sjednici održanoj dana 27. veljače 2020. godine, donijelo je

O D L U K U
O VISINI LUČKIH PRISTOJBI I NAKNADA

Preuzimanje: Odluka o visini lučkih pristojbi i naknada

Utvrđuje se da je Odluka o visini lučkih pristojbi i naknada Županijske lučke uprave Crikvenica objavljena na oglasnoj ploči Lučke uprave dana 27. veljače 2020. godine,  te da je stupila na snagu danom objave na oglasnoj ploči Županijske lučke uprave Crikvenica.

U Crikvenici, 27. 02. 2020. godine