Pravilnik o redu u lukama

Na temelju članka 84. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16,98/19), a u skladu s člankom 3. stavak 2. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske („Narodne novine”, broj 90/05, 10/08, 155/08, 127/10, 80/12,7/17) i članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Crikvenica, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Crikvenica na 18. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2019. godine, donijelo je

P R A V I L N I K

O NAČINU ODRŽAVANJA REDA U LUKAMA I UVJETIMA KORIŠTENJA LUKA NA PODRUČJU ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRIKVENICA

Preuzimanje:  Pravilnik o načinu održavanja reda u lukama i uvjetima korištenja luka na području Županijske lučke uprave Crikvenica

Utvrđuje se da je Pravilnik o načinu održavanja reda u lukama i uvjetima korištenja luka na području Županijske lučke uprave Crikvenica objavljen na oglasnoj ploči Lučke uprave dana 04. kolovoza 2020. godine,  te da je stupio na snagu 12. kolovoza 2020. godine.

U Crikvenici, 12. kolovoza 2020. godine