Pravilnik o redu u lukama

Na temelju članka 84. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16), a u skladu s člankom 3. stavak 2. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske („Narodne novine”, broj 90/05, 10/08, 155/08, 127/10, 80/12) i članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Crikvenica, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Crikvenica na 26. sjednici održanoj dana 08. kolovoza 2016. godine, donijelo je

 

P R A V I L N I K

O NAČINU ODRŽAVANJA REDA U LUKAMA I UVJETIMA KORIŠTENJA LUKA NA PODRUČJU ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRIKVENICA

 

Preuzimanje:  Pravilnik o načinu održavanja reda u lukama i uvjetima korištenja luka na području Županijske lučke uprave Crikvenica

 

Utvrđuje se da je Pravilnik o načinu održavanja reda u lukama i uvjetima korištenja luka na području Županijske lučke uprave Crikvenica objavljen na oglasnoj ploči Lučke uprave dana 31. kolovoza 2016. godine,  te da je stupio na snagu 7. rujna 2016. godine.

U Crikvenici, 31. kolovoza 2016. godine