Statut

 

Na temelju članka 76. stavak 6. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” broj: 158/03,141/06,38/09), članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93,29/97,47/99, 35/08), te članka 7. stavka 7. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Crikvenica za luke lokalnog značaja, („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 11/99, 22/04, 32/04, 26/09, 24/10 i 14/11) Upravno vijeće ŽLU Crikvenica na 16. sjednici održanoj dana 06. veljače 2015. godine, donijelo je

STATUT

ŽUPANIJSKE  LUČKE  UPRAVE  CRIKVENICA

Preuzimanje: Statut ŽLU Crikvenica

Utvrđuje se da je Županijska skupština Primorsko-goranske županije dala suglasnost na Statut Županijske lučke uprave Crikvenica na 16. sjednici održanoj 26. veljače 2015. godine,  da je isti objavljen na oglasnoj ploči Lučke uprave dana 02. ožujka 2015. godine  te da je stupio na snagu 10. ožujka 2015. godine.

U Crikvenici, 10. 03. 2015. godine

                                                                                               ravnatelj  Mario Kružić,mag.oec.

KLASA: 342-01/15-01/26
UR.BROJ:2107/01-15-1