Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Županijska lučka uprava Crikvenica uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“,broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Županijskoj lučkoj upravi Crikvenica:

  • putem telefona na broj +385 51 241 577
  • putem faxa na broj +385 51 241 177
  • putem elektroničke pošte: lucka-uprava-crikvenica@ri.t-com.hr
  • poštom ili  donijeti osobno na adresu Županijske lučke uprave Crikvenica, Ivana Skomerže 2/I, 51260 Crikvenica od 09.00 do 13.00 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Službenik za informiranje: Vladimir Matejčić, mag. ing. logist.
e-pošta: vladimir.matejcic@zlu-crikvenica.hr
tel: +385 91 241 57 71
fax: +385 51 241 177

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Obrasci:

Županijska lučka uprava Crikvenica ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15), koji su objavljeni u „Narodnim novinama“, broj 12/14.

Izvješća:

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI