O nama

Člankom 75. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine 158/03) određeno je da se radi upravljanja, gradnje, korištenja i održavanja luka otvorenih za javni promet koje su od županijskog i lokanog značenja može osnovati više lučkih uprava. Temeljem Zakona o morskim lukama i čl. 7. Zakona o ustanovama, Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije je 8. travnja 1999. godine osnovalo osam županijskih lučkih uprava (u daljnjem tekstu: lučka uprava), radi upravljanja, korištenja, izgradnje i održavanja 55 razvrstanih luka otvorenih za javni promet, od kojih 5 luka županijskog i 50 luka lokalnog značenja.

Lučka uprava Crikvenica osnovana je za luke lokalnog značenja Crikvenica, Jadranovo i Selce, sa sjedištem u Crikvenici. Samostalnim radom započela je u siječnju 2000. godine.

Na temelju članka 44. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 141/06, 38/09) ministar mora, prometa i infrastrukture donio je 28. veljače 2011. godine Naredbu o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije (NN 32/11) kojom su luke Perčin (Jadranovo), Bršćanovica (Dramalj), Pazdehova (Dramalj), Omorika (Dramalj), Črni mul (Crikvenica), Podvorska (Crikvenica) i Slana (Selce) razvrstane kao luke otvorena za javni promet. Na temelju članka 75. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 141/06, 38/09), točke I. Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije (NN 32/11), članka 28. točke 9. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine PGŽ“ broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine PGŽ“ broj 23/09) Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 22. sjednici održanoj dana 12. svibnja 2011. godine donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Crikvenica za luke lokalnog značaja („Službene novine PGŽ“ broj 14/11) kojom su navedene luke otvorene za javni promet stavljene pod ingerenciju upravljanja Županijske lučke uprave Crikvenica, te se od tada vrši sklapanje Ugovora o korištenju stalnog veza u navedenim lukama sukladno uputama pod nazivom „Postupanje UV ŽLU u svezi provedbe Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije“ (NN 32/11), a koje su sačinjene od strane Sveučilišta u Rijeci, Pomorskog fakulteta u Rijeci i dostavljene Županijskoj lučkoj upravi Crikvenica od strane Upravnog odijela za pomorstvo, promet i turizam Primorsko-goranske županije.

Na temelju članka 44. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011) u svezi s Uredbom o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (»Narodne novine«, br. 110/2004 i 82/2007), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, donio je 9. siječnja 2015. godine Naredbu o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske Županije (NN 3/2015) kojom je luka Crikvenica razvrstana kao luka otvorena za javni promet županijskog značaja, a luke Bršćanovica (Dramalj), Črni mul (Crikvenica), Jadranovo, Omorika (Dramalj), Pazdehova (Dramalj), Perčin (Jadranovo), Podvorska (Crikvenica), Selce i Slana (Selce) razvrstane kao luke otvorene za javni promet lokalnog značaja.

Ukupna površina lučkog područja iznosi 243.205 m2, od čega je kopneni dio 18.425 m2, a površina morskog akvatorija 224.780 m2. Sveukupna dužina operativnih obala iznosi 388 metara. Od lučke suprastrukture lučka uprava koristi dvije dizalice, obje kapaciteta 5 tona.

Lučke uprave su neprofitne ustanove, pravne osobe upisane u registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Rijeci. Obavljaju svoju djelatnost sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama. Na financijsko poslovanje primjenjuje se Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 112/93 i 96/94) i Pravilnik o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija (NN br. 20/94, 40/94 i 98/94). Za potrebe izvještavanja Županijskog poglavarstva izrađuju izvješća utemeljena na Zakon o proračunu (NN br. 96/03) i propisima koji reguliraju proračunsko računovodstvo.

Djelatnost lučke uprave je, prema čl. 50 Zakona:
• briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unaprjeđenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje;
• gradnja i održavanje lučke podgradnje;
• stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje);
• osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe;
• osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes ostalih gospodarskih subjekata;
• usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području;
• donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području, sukladno propisima koji uređuju slobodne zone;
• ostali poslovi utvrđeni zakonom.

Temeljem čl. 60. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, prihodi lučke uprave su:
• lučke pristojbe
• naknada od koncesija za lučke djelatnosti
• sredstva iz proračuna osnivača
• ostali prihodi.

Tijela lučke uprave čine Upravno vijeće i ravnatelj.
Upravno vijeće ima 5 članova. Dva člana i predsjednika imenuje osnivač, jednog člana ministar iz redova lučke kapetanije, i jednog člana imenuju predstavnici ovlaštenika koncesije na području lučke uprave.

Članovi Upravnog vijeća su Goran Cerović (Ministarstvo), Igor Lončarić (koncesionar), Predrag Antić (PGŽ) i Duško Antić (PGŽ). Predsjednica Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Crikvenica je Davorka Vukelić.

Aktualni ravnatelj Lučke uprave Crikvenica je Mario Kružić.

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRIKVENICA NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

Na osnovi odredbe čl. 80. st.2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/16) Županijska lučka uprava Crikvenica nema gospodarskih subjekata sa kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.