Važniji propisi

 • Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03,141/06, 38/09, 56/16)
 • Pomorski zakonik (NN 181/04, 76/07, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19)
 • Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
 • Zakon o koncesijama (NN 69/17, 107/20)
 • Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016)
 • Uredba o uvjetima kojim moraju zadovoljavati luke (NN 110/04)
 • Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (NN 10/17)
 • Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (NN 79/08, 114/12, 47/13)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (NN br. 90/05, 127/10)
 • ODLUKA – o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije (NN 57/18)
 • UREDBA – o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije (NN 39/18)
 • PRAVILNIK – o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (NN 07/17)
 • ODLUKA – o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko – goranske županije o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije (NN 61/16)
 • ISPRAVAK NAREDBE –  o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko – goranske županije (NN 38/15)
 • NAREDBA –  o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko – goranske županije (NN 3/15)
 • ODLUKA –  o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko – goranske županije o izmjeni Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko – goranske županije (NN 137/14)
 • ODLUKA – o izmjeni Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije (NN 108/13)
 • PRAVILNIK – o upisniku lučkih korisnika (NN 136/12)
 • NAREDBA – o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije (NN 117/12)
 • PRAVILNIK – o dopuni Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (NN 47/13, NN 114/12, NN 79/08)
 • PRAVILNIK – o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (NN 80/12)
 • PRAVILNIK – o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (NN 155/08)
 • PRAVILNIK – o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (NN 10/08)
 • PRAVILNIK – o kriterijima za produženje roka trajanja koncesije (NN 112/07)
 • PRAVILNIK – o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (NN 94/07)
 • UREDBA – o izmjeni uredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (NN 82/07)
 • PRAVILNIK – o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (NN 90/05, NN 127/10)
 • UREDBA – o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (NN 110/04)
 • UREDBA – o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke (NN 110/04)
 • NAREDBA – o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije primorsko-goranske NN 5/97)
 • PRAVILNIK – o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, te granicama plovidbe brodova i brodica (NN 161/98)
 • PRAVILNIK – o kriterijima za određivanje lučkih pristojbi NN 104/98)
 • ODLUKA – o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije (NN 11/18)
 • ODLUKA – o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko – goranske županije o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko – goranske županije (NN 141/15)
 • ODLUKA – o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko – goranske županije o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko – goranske županije  (NN 115/15)
 • ODLUKA –  o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjeni Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije (NN 107/14)
 • PRAVILNIK – o kriterijima za utvrđivanje područja za akvakulturu na pomorskom dobru (NN 106/18)
 • UREDBA – o izmjenama i dopunama uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (NN 82/05)
 • PRAVILNIK – o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra (NN 29/05)
 • UREDBA – o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (NN 8/04)
 • PRAVILNIK – o evidenciji i obilježavanju pojasa pomorskog dobra (NN 7/98)