Luka Slana

Lučka područja definirana su Odlukom o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 7/99, 20/01, 14/03, 14/13, 3/14, 26/14, 42/14, 27/15, 30/15, 32/15, 34/15, 41/15 i 18/16).

Luka Slana (Selce)

Lučko područje sastoji se iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

Luka Slana ima srednji gat dužine 45 metara. Desna strana, vrh gata i dio lijeve strane u dužini od 10 metra je komunalnog karaktera, a kapacitet tog dijela luke je 20 vezova. Lijevi dio gata u dužini od 35 metara je nautičkog karaktera i kapacitet tog dijela luke je 15 vezova. Na obalnom dijelu koji je komunalnog karaktera u dužini od 25 metra postoji mogućnost priveza 5 brodica.

Nadzor nad održavanjem reda u lukama provodi Lučka kapetanija Rijeka – ispostava Crikvenica.

Luka Slana (Selce)

Luka Slana (Selce)