Luka Črni mul

Lučka područja definirana su Odlukom o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 7/99, 20/01, 14/03, 14/13, 3/14, 26/14, 42/14, 27/15, 30/15, 32/15, 34/15, 41/15 i 18/16).

Luka Črni mul (Crikvenica )

Lučko područje sastoji se iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

Luka Črni mul sastoji se od sidrišta i tri gata od kojih je srednji gat na betonskim pilotima sa drvenom konstrukcijom. Čelo zapadnog gata u dužini od 12 metara je operativnog karaktera i služi za prihvat manjih brodova i brodica. Ostali dio luke u dužini od 310 metara je komunalnog karaktera, a kapacitet luke je 135 vezova. Sidrište luke je komunalnog karaktera.

U luci je smješten i EKO-kontejner za skupljanje i zbrinjavanje otpadnih ulja, a nalazi se uz početak srednjeg gata

Nadzor nad održavanjem reda u lukama provodi Lučka kapetanija Rijeka – ispostava Crikvenica.

Luka Črni mul (Crikvenica)

Luka Črni mul (Crikvenica)