Luka Pazdehova

Lučka područja definirana su Odlukom o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 7/99, 20/01, 14/03, 14/13, 3/14, 26/14, 42/14, 27/15, 30/15, 32/15, 34/15, 41/15 i 18/16).

Luka Pazdehova (Dramalj)

Lučko područje sastoji se iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija. Operativnog dio luke je gat u dužini od 28 metara. Komunalnog dio luke je dio obale, male rive i lukobrana u dužini od 118 metar, a  kapacitet luke je 48 vezova. Sidrište luke je nautičkog karaktera i nalazi se između operativnog dijela luke i komunalnog dijela luke.

Nadzor nad održavanjem reda u lukama provodi Lučka kapetanija Rijeka – ispostava Crikvenica.

Luka Pazdehova (Dramalj)

Luka Pazdehova (Dramalj)