Luka Perčin

Lučka područja definirana su Odlukom o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 7/99, 20/01, 14/03, 14/13, 3/14, 26/14, 42/14, 27/15, 30/15, 32/15, 34/15, 41/15 i 18/16).

Luka Perčin (Jadranovo)

Lučko područje sastoji se iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija. Komunalni dio luke sastoji se od obalnog dijela u dužini od 650 metara i služi isključivo za privezivanje brodica i manjih brodova, a kapacitet luke je 185 vezova.

Nadzor nad održavanjem reda u lukama provodi Lučka kapetanija Rijeka – ispostava Crikvenica.

Luka Perčin (Jadranovo)

Luka Perčin (Jadranovo)