Luka Crikvenica

Lučka područja definirana su Odlukom o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 7/99, 20/01, 14/03, 14/13, 3/14, 26/14, 42/14, 27/15, 30/15, 32/15, 34/15, 41/15 i 18/16).

Luka Crikvenica  (φ = 45˚ 10,3̉̉̀̀̀̀̀̀ ́ N; λ = 014˚41,5̀ E ) – je luka za javni promet županijskog značaja. Lučko područje se sastoji od obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

Luka Crikvenica se sastoji iz tzv. „Vele“ i „Male“ palade. Vela palada je zaštitni lukobran, a pod Malom paladom podrazumijeva se zaštitni gat i obala za brodice. Zaštitni lukobran je tlocrtno lomljenog oblika ukupne dužine 260 metara, dubine uz obalni zid unutarnjeg operativnog dijela od 2,00 do 4,7 metara.

Dijeli se na: operativni dio, komunalni dio, nautički dio.

Operativni dio luke je dužine 80 metra gledano od glave prema korijenu. Komunalni dio luke je dužine 75 metar gledano od korijena prema glavi. Nautički dio je dužine 105 metara i nalazi se između operativnog i komunalnog dijela luke.

Mala palada (zaštitni gat) je komunalni dio luke, dužine 110 metara, dubine uz obalni zid 1,0 do 1,5.

Obala između Vele i Male palade je također komunalni dio luke dužine 100 metara, dubine uz obalni zid 1,0 metar.

Luka je opremljena napravama za privezivanje, lučkim svjetlom i rampom za trajekte. U blizini luke nalazi se postaja za opskrbu manjih brodova i brodica gorivom.

Kapacitet luke je 95 komunalnih vezova.

Neposredno uz granicu lučkog područja (Park palih branitelja) smješteno je mobilno ekološko spremište za čuvanje EKO-kontejnera u kojem je smješten EKO-kontejner za sakupljanje i zbrinjavanje otpadnih ulja i kontejner za rabljene zauljene filtere.

Nadzor nad održavanjem reda u lukama provodi Lučka kapetanija Rijeka – ispostava Crikvenica.

Luka Crikvenica

Luka Crikvenica