Opći uvjeti

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA STALNOG VEZA

Članak 1.

 Ovim Općim uvjetima korištenja stalnog veza uređuju se odnosi između Županijske lučke uprave Crikvenica, Ivana Skomerže 2/I, Crikvenica (u daljnjem tekstu: Lučka uprava) s jedne strane i korisnika stalnog veza (u daljnjem tekstu: Korisnik) s druge strane.

Članak 2.

Korisnik potpisom Ugovora na određeno/neodređeno vrijeme o stalnom vezu u komunalnom dijelu luke otvorene za javni promet (u daljnjem tekstu: Ugovor) prihvaća Opće uvjete korištenja stalnog veza koje donosi Upravno vijeće Županijske lučke uprave Crikvenica.

Članak 3.

Korisnik veza se obvezuje koristiti stalni vez isključivo za privez plovila navedenog u članku 3. Ugovora.

U slučaju promjene prava vlasništva na plovilu, novi vlasnik plovila ne stječe pravo na korištenje veza, već se ovaj Ugovor raskida u skladu s njegovim raskidnim klauzulama.
U slučaju da korisnik, prije dana upisa promjene prava vlasništva na plovilu u upisnik brodova ili brodica obavijesti Lučku upravu i zatraži njezin pristanak na prijenos ugovora na novog vlasnika, Lučka uprava može dati pristanak na prijenos ovog Ugovora na novog vlasnika plovila pod uvjetom da je novi vlasnik prvi na listi čekanja za dodjelu veza. Ukoliko na listi čekanja nema kandidata za dodjelu veza, vez će se dodijeliti novom vlasniku plovila uz plaćanje pristojbe za dodjelu veza. Iznimno, iz osobito opravdanih razloga, Upravno vijeće Lučke uprave može odobriti dodjelu stalnog veza kandidatu koji nije na listi čekanja.

Odredbe prethodnih stavaka ovog članka ne primjenjuju se na slučajeve nasljeđivanja predmet kojeg je plovilo za koje se sklapa Ugovor, u kojima je jedan nasljednik dužan presliku Rješenja o nasljeđivanju dostaviti Lučkoj upravi nakon čega će Lučka uprava sa jednim nasljednikom zaključiti novi Ugovor.

Članak 4.

 Sigurnost plovidbe i održavanje reda u luci uređeno je Pravilnikom o redu u lukama koje je donijelo Upravno vijeće Lučke uprave, a Korisnik je u obvezi pridržavati se pravila utvrđenih tim Pravilnikom, kao i drugih propisa o sigurnosti plovidbe.

Članak 5.

 Pored obveze pridržavanja odredbi Pravilnika o redu u lukama, korisnik je osobito dužan:

– svoje plovilo privezati ispravnim vezovima i napravama za privezivanje i sidrenje (prsteni, plutače, sidra i sl.),

– privezati plovilo na način da ne smeta plovidbi drugih brodova i brodica, kretanju osoba i vozila po obali te kretanju po susjednim plovilima,

– zaštiti svoje plovilo na način da ne oštećuje druga plovila, te objekte i uređaje u Luci (bokobranima i sličnim napravama),

– prilikom nadolaska nevremena pojačati vezove,

– privezati uz obalu sidrenu oznaku (plutaču, bovu) kada plovilo nije za nju privezanana kako ne bi smetala plovidbi ostalih plovila,

– vidljivo ispisati broj i registraciju plovila na plutači,

– držati plovilo na vezu u čistom, urednom i ispravnom stanju, a naročito u slučaju naplavljivanja oborina izbacivati otpadne nezauljene vode, a zauljene vode izbaciti u za to predviđene tankove, te odstranjivati smeće u za to predviđena mjesta,

– nadoknaditi štetu koju svojom krivicom, nehatom ili nemarnošću prouzroči susjednim plovilima te napravama na obali,

– redovito podmirivati godišnju pristojbu za korištenje veza,

– bez odgode izvješćivati o uočenim nepravilnostima korištenja luke, pojavama koje mogu izazvati oštećenje plovila, oštećenjima i zagađenju Luke,

– pružiti pomoć osobama drugih plovila na vezu ili u plovidbi u slučaju nevremena i drugih nepogoda,

– on i posada plovila, za koju je on odgovora, uzdržavati se od svih radnji uslijed kojih bi moglo nastati onečišćenje lučkoj područja, oštećenje uređaja i naprava za vez i objekata lučke podgradnje i nadgradnje,

– obavijestiti Lučku upravu o promjeni adrese svog prebivališta u roku od 15 dana od dana izvršene promjene.

Članak 6.

 Korisnik može za potrebe opskrbe plovila naplatno koristiti priključke na vodovodnu mrežu i niskonaponsku elektroenergetsku mrežu, koji se nalaze instalirani na određenim mjestima u lučkom području Luke, ako pravo na upravljanje tim mrežama i priključcima ima Lučka uprava. Raspored vremena korištenja tih priključaka Korisniku odobrava lučki nadzornik, uzimajući u obzir potrebe drugih korisnika komunalnih vezova u Luci.

Članak 7.

 Utvrđuje se da u Luci ne postoji čuvarska služba, pa Lučka uprava ne odgovara za nestanak plovila, njegovih pertinencija ili drugih stvari na njemu.

Korisnik potpisom ovog Ugovora potvrđuje da mu je u trenutku sklapanja ovog Ugovora poznato stanje opremljenosti Luke lučkom infrastrukturom i suprastrukturom, uvjeti plovidbe i rizici vremenskih nepogoda u toj Luci, a osobito stanje i položaj stalnog veza iz članka 2. ovog Ugovora u pogledu svih rizika koje njegovo stanje i položaj predstavljaju za plovilo na tom vezu.

Utvrđuje se da je isključena ugovorna odgovornost Lučke uprave za štetu koja bi na plovilu nastala, kao  posljedica bilo kojeg od tih uzroka.

Članak 8.

 Lučka uprava ima pravo jednostrano raskinuti ovaj Ugovor, ako Korisnik:

  1. krši odredbe Pravilnika o redu u luci,
  2. ustupi trećoj osobi, naplatno ili besplatno, korištenje veza iz članka 2. ovog Ugovora bez obzira na vrijeme trajanja ustupa,
  3. ne izvrši svoje obveze iz članka 5. ovih Općih uvjeta.

Ugovor, iz razloga utvrđenih u stavku 1. ovog članka, Lučka uprava raskida izjavom upućenom Korisniku preporučenom pošiljkom, a izjava sadrži obrazloženje iz kojeg je vidljivo kojim su konkretnim radnjama činjenja ili nečinjenja Korisnika ostvareni raskidni razlozi iz stavka 1. ovog članka. Raskid ugovora stupa na snagu danom kojim Korisnik primi preporučenu pošiljku, a isti učinak ima naznaka dostavljača na povratnici da je Korisnik odbio primiti preporučenu pošiljku odnosno da je Korisnik obaviješten ali da nije podignuo pošiljku ili da je dostava neuspjela iz razloga što je Korisnik promijenio adresu, a o tome nije obavijestio Lučku upravu.

U slučaju raskida Ugovora, iz razloga utvrđenog u stavku 1. ovog članka, Korisnik nema pravo na povrat razmjernog dijela neiskorištene pristojbe za vez do kraja kalendarske godine.

Članak 9.

 Ugovor se raskida bez posebne izjave o raskidu ako Korisnik prenese svoje pravo vlasništva na plovilu na drugu osobu, a da prethodno o tome ne zaključi ugovor o prijenosu sukladno članku 3. ovog Ugovora. Pravna posljedice raskida Ugovora nastupaju danom upisa promjene prava vlasništva u upisnike brodova/brodica.

U slučaju raskida iz stavka 1. ovog članka Korisnik nema pravo na povrat razmjernog dijela neiskorištene pristojbe za vez do kraja kalendarske godine.

Članak 10.

 Danom prestanka Ugovora zbog isteka vremena njegova važenja, njegova raskida ili drugog razloga propisnog zakonom, Korisnik je u obvezi ukloniti plovilo iz lučkog područja Luke.

Uređaje ili naprave veza na privezištu ili sidra na sidrištu, na kojima je temeljem Ugovora imao stalni vez, Korisnik je dužan predati Lučkoj upravi u stanju u kojem ih je primio, a ako to ne učini obvezuje se platiti Lučkoj upravi troškove koje je ona imala pri uklanjanju nedostataka na tim uređajima ili napravama nastalih u vrijeme trajanja Ugovora.

Članak 11.

 U slučaju da Korisnik ne ispuni svoju ugovornu obvezu iz odredbe članka 10. stavka 1. ovih Općih uvjeta korištenja stalnog veza , on potpisom Ugovora potvrđuje da je suglasan da  Lučka uprava ukloni plovilo na trošak Korisnika, a on se posebno obvezuje da će Lučkoj upravi platiti sve troškove i nadoknaditi svu štetu i troškove koje bi ona imala u vezi s tim postupcima.

 Članak 12.

 Korisnik potpisom Ugovora daje izjavu svoje volje dozvoljava Lučkoj upravi pravo zadržanja plovila i svih njegovih pertinencija i drugih pokretnih stvari koje se u tom trenutku nalaze u ili na plovilu i to u slučajevima prestanka važenja ovog Ugovora, a pod uvjetom da Korisnik ne ispuni svoju obvezu iz odredbe članka 10.  stavka 1. ovih Općih uvjeta korištenja stalnog veza. Pored ove izjave volje nije potreban drugi poseban čin predaje u posjed, pa će Lučka uprava počevši od tog dana i pod tim uvjetom biti ovlaštena stupiti u neposredan posjed plovila, njegovih pertinencija i navedenih drugih pokretnih stvari.

Uz stupanje u neposredan posjed plovila na način ugovoren odredbom stavka 1. ovog članka, Korisnik veza, ovdje i kao vlasnik plovila, posebno dozvoljava da Lučka uprava premjesti plovilo i deponira ga na bilo koje mjesto, te se obvezuje Lučkoj upravi platiti sve troškove koji budu potrebni za premještaj plovila i njegovo daljnje čuvanje.

Ako Lučka uprava ne bi ostvarivala pravo zadržanja plovila temeljem odredaba Zakona o obveznim odnosima, Korisnik plovila će ostvariti pravo da mu Lučka uprava preda posjed na plovilu u koji je ušla temeljem odredbe stavka 1. ovog članka, tek onim danom kao Korisnik podmiri Lučkoj upravi sva dugovanja koja proizlaze iz obveze utvrđene Ugovorom i Općim uvjetima korištenja stalnog veza, a sve to prema posebnom obračunu koji će mu Lučka uprava dostaviti.

Lučka uprava ne odgovara za štete koje bi na plovilu, i stvarima na njemu, mogle nastati uslijed njegova premještanje iz lučkog područja Luke i čuvanja na posebnom mjestu, osim za štete počinjene s namjerom ili krajnjom nepažnjom.

Lučka uprava ima pravo na temelju prava zadržanja naplatiti se iz vrijednosti plovila i njegovih pertinencija i pokretnina na istoj sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosnima.

Članak 13.

 Ako Korisnik zakasni s ispunjenjem svoje obveze uklanjanja plovila iz lučkog područja Luke sukladno Općim uvjetima korištenja stalnog veza ili istu neuredno ispuni, za svaki dan zakašnjenja ili neurednog ispunjenja dužan je Lučkoj upravi plaćati ugovornu kaznu (penale) u visini od 100,00 kuna.

 Članak 14.

 Ako zbog više sile, predmetni vez Ugovora bude uništen ili neupotrebljiv, Lučka uprava će Korisniku omogućiti korištenje drugog veza za privez plovila u komunalnom dijelu Luke, pod uvjetom da takav vez bude raspoloživ. Ako zamjenski vez ne bude moguće osigurati Lučka uprava je u obvezi vratiti Korisniku razmjerni neiskorišteni dio uplaćene godišnje pristojbe za vez.

U slučaju da Lučka uprava iz razloga koji nisu viša sila, odluči da u nekom vremenskom razdoblju, tijekom trajanja Ugovora, Korisnik ne može koristiti predmetni vez iz Ugovora, Lučka uprava je dužna Korisniku osigurati zamjenski vez u komunalnom dijelu Luke, osim u slučajevima kada Lučka uprava u komunalnom dijelu Luke ne raspolaže slobodnim vezom.

 Članak 15.

 Korisnik potpisom Ugovora daje privolu da Lučka uprava zakonito i pošteno obrađuje njegove osobne podatke. Lučka uprava će osobne podatke Korisnika obrađivati za potrebe vođenja svojih evidencija, te općenito u svrhu obavljanja svojih djelatnosti propisanih odredbom čl. 2. Statuta Županijske lučke uprave Crikvenica.

 Članak 16.

 Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 30. rujna 2019. godine.